تسهیلات مشارکت مدنی در سرمایه در گردش

موضوع عقد مشارکت مدنی باید چیزی باشد که در پایان مدت مشارکت هر یک از طرفین یعنی بانک و تسهیلات گیرنده بتوانند در سود حاصل شده به نسبت مشخص سهیم شوند از آنجا که سرمایه در گردش در کلیه اجزای واحد تولیدی بکار گرفته میشود تعیین سود حاصل از آن ممکن نیست

اعطای سرمایه در گردش توسط بانکها به واحدهای تولیدی در قالب عقد مشارکت مدنی تخلف بوده و بانک حق استفاده از این عقد را در این مورد ندارد و قرارداد قابل ابطال است

در صورتی که واحد تولیدی هستید و قرار داد تسهیلاتی شما مشارکت مدنی برای سرمایه در گردش است حتما تماس بگیرید