در مواردى كه بانك از ارائه نسخه قرارداد به مشترى و ضامن خوددارى ميكند ميتوان قرارداد را توسط اظهار نامه در خواست نمود

متن اظهارنامه جهت دريافت نسخه دوم قرارداد🔻🔻🔻

مخاطب محترم بانك …………شعبه …… كد ………از آنجايي كه اينجانب/ مديران ، يا نمايندگان اين شركت ……… در مورخ ………… نسبت به امضا قرارداد / تسهيلات ، ضمانت ، در تاريخ …… اقدام نموده ايم ، وقرار بود پس از تكميل ،(مهر و امضا قرارداد) توسط مديران شعبه نسخه اى از آن به اينجانب ارائه گردد و با توجه به گذشت ………روز هنوز اين قرارداد به دست اينجانب نرسيده ، و با مراجعه مكرر حضورى به شعبه نيز اين قرارداد در اختيار اينجانب قرار نگرفته است ،و به دليل اينكه اين قرارداد سفيد امضا گرفته شده ،كماكان از مفاد آن از جمله نوع قرارداد مدت آن وموضوع آن بى اطلاع هستم ، لذا براى آخرين بار ،مستند به بند ٦ بخشنامه شماره ٣٤٧١٧٢/٩٤ مورخ ٢٧/١١/١٣٩٤بانك مركزى به شما اخطار ميكنم ، چنانچه تا سه روز بعد از دريافت اين اظهارنامه نسبت به ارائه نسخه دوم قرارداد اقدام ننماييد وفق مقررات ، نسبت به مطالبه حقوق خود نزد مقام قضايى اقدام خواهم كرد .